පාලිත ආරියවංශ

බදුල්ල වීර්යපුර කදුමුදුනක  අද (9)  දිවා කාලයේ සිට ගින්නක් පැතිර යමින් පවතී.

ගින්න පාලනය කිරිමට යුද හමුදාව ද යොදවා ඇතැයි ආපදා කළමණකාර බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඊ.එල් එම් උදය  කුමාර මහතා  පැවසීය.