නයනදුල සෙන්දනායක
                      
බණ්ඩාරගම මාදුපිටිය සිංදුවත්ත ප්‍රදේශයේ අසරණ  පවුලක් වෙනුවෙන් බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට තේරී පත් වු අකිල පීරිස් මන්ත්‍රීවරයා  තමන් ප්‍රාදේශීය සභාවට තේරී පත්වීම නිමිත්තෙන් එම පවුලට නිවසක් තනා දීම සඳහා මුල්ගල තැබීම අද (25) සිදුකෙරිණි.