උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාව සහ ආශිර්වාද පුජාව අද (16) පස්වරු 6.00 සිට වෙරෝනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ. ග්‍රීන්වේ වෙරෝනා මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණය දැක්වීය.