ඩෙංගු රෝගයෙන් පාසල් දරුවන් ආරක්ෂා කර දෙන ලෙස ඉල්ලමින් බදුල්ල විහාරමහාදේවි බාලිකා විදුහල් ප්‍රාථමික අංශයේ සිසුවියෝ අද පාසල ඉදිපිටදී ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කළහ.