(නාලක සංජීව දහනායක)

ජනාධිපති කාර්යාලයේ දෛනිකව පැවැත්වෙන සාකච්ඡා සහ හමුවීම් සඳහා මින් ඉදිරියට ප්ලාස්ටික් ජලබෝතල් වෙනුවට ජල වීදුරු පිළිගැන්වීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා කාර්යමණ්ඩලයට උපදෙස් දී තිබේ.

ඒ අනුව ජනාධිපති කාර්යාලයේ දෛනිකව පරිභෝජනයට ගත් ප්ලාස්ටික් ජල බෝතල් පරිසරයට එකතුවීම සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩුවනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම තීරණය අමාත්‍යංශ හා සෙසු රාජ්‍ය ආයතනවලද ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරෙන අතර ඒ අනුව පරිසර දූෂණය අවම කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා ගත් මෙම තීරණය පරිසර සංවිධාන විසින් පැසසුමට ලක්කර තිබේ.