(ප්‍රසාද් රුක්මල් )

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරයා වහා ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ඌව පළාත්  කෘෂිකර්ම උපදේශකවරු අද (8) ඌව පළාත් සභාව ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයක් කළහ .

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම උපදේශකවරුන්ගේ සංගමය මෙම උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කර තිබිණි .

සුදුසුකම් ඇති කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරයකු නිසි ක්‍රමවේදයට පත් කරන ලෙස ඉල්ලන බවත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරයාගේ පරිපාලනය හෙළා දකින බවත් විරෝධතාකරුවෝ කීහ.

අනතුරුව විරෝධතාකරුවෝ ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට,ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාට සහ පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයාට සංදේශ බාරදුන්හ.