( ජුඩ් සමන්ත )

මාදම්පේ පනිරෙන්දාව ‘කොටකන්ද‘ කන්දේ සහ ඒ ආශ්‍රිතව බොරළු කැණීමට ලබා දී ඇති බලපත්‍රය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවර ගන්නා ලෙස මාදම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් එම්.එම්.එස්.පී.හේරත් මහතා භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශය වෙත දැනුම් දී ඇත.

කොටකන්ද සහ ඒ අවට කර ඇති බොරළු සහ පස් කැපීම නිසා විශාල පාරිසරික හානියක් සිදුවී ඇති බවත් එවන් තත්ත්වයක් මත නැවතත් බොරළු කැපීම සඳහා අවසර ලබා දීමට විරෝධය පල කරමින් ගම්වාසීන් පිරිසක් විරෝධතාවයක්ද පවත්වන ලදි.

ගම්වාසීන් විසින් අත්සන් කරන ලද විරෝධතා ලිපියක්ද පුත්තලම දිසා ලේකම්වරයා වෙත බාර දීම සදහා මාදම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යංලයේ පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී ලයනල් කුමාරසිංහ මහතා වෙත බාර දෙන ලදි.

දිස්ත්‍රික් කමිටුවේදී තීරණයක් ගන්නා තුරු එම බලපත්‍රය අත්හිටුවීමට පියවර ගන්නා ලෙස දැනුම් දී ඇත.