ඉන්දියානු නාවික නෞකා ‘කෝරා ද්ව්’ නෞකාව සුහද සංචාරයක් සඳහා අද (07) ත්‍රිකුණාමලය වරායට ‍සේන්දු විය. 
 
එහිදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් නාවික සම්ප්‍රදායානුකූලව එම නෞකාව පිළිගන්නා ලදී. දිගින් මීටර් 48.9 ක් වන  ‘කෝරා දිව්’ නෞකාව ටොන් 293 ක ධාරිතාවයකින් යුක්ත වන අතර, එය නිලධාරීන් සහ නාවිකයන් 61 දෙනෙකුගෙන් යුත් නැව් මුළුවකින් ද සමන්විතය.
 
 දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා පැමිණි නෞකාව, දිව‍යිනේ රැදී සිටින කාල සීමාව තුළදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වැඩසටහන් කිහිපයකට ද එහි නැව් මුළුව සහභාගී වීමට නියමිතව ඇති අතර, සංචාරය නිමා කිරීමෙන් අනතුරුව හෙට (08) වන දින එම නෞකාව දිවයිනෙන් පිටත්වීමට නියමිතව ඇත.

(36698)