සබරගමුව පළාතේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය, සමාජ සංවර්ධනය හා ක‍්‍රීඩා කුසලතා නගා සිටුවීම වෙනුවෙන්, මොරිසස් ජනරජයේ වැඩබලන ජනාධිපති පරමා හිවුම් පිල්ලේ මහතා විසින් පෝට් ලූයිස් සයින්ප් කොලේජ් හිදි එරට ජාතික පුෂ්ප සම්මානය, සබරගමු පළාත් මහ ඇමැති මහීපාල හේරත් මහතාට පිරිනමන ලදී.

එම සම්මානය රැගත් ඇමැතිවරයා කටුනායක ගුවන් තොටුපලින් දිවයිනට පැමිණියේ ය.

Sabaragamu-Pic- Sabaragamu-Pic-1-