(සනත් ගමගේ)

හම්බන්තොට අධ්‍යාපන කලාපයේ ද පාසල් වල සිසුන්ගේ පැමිණිම දුර්වල මට්ටමක පැවැති බව විදුහල් පතිවරු පවසති.

පහළ පංතිවල සිසුන්ගේ පැමිණිමේ සැලකිය යුතු ප්‍රමානයක් අඩු වී තිබූ අතර ඉහළ පංතිවල සිසුන්ගේ පැමිණිම සුළු වශයෙන් පැවැති බව ඇතැම් පාසල් වල විදුහල් පතිවරු සඳහන් කරති.

පාසල් වලට පැමිණි සිසුන් සඳහා ඉගැන්වීමේ කටයුතු කාල සටහන් අනුව සිදු කිරීමට පියවර ගත් බවද විදුහල් පතිවරු සඳහන් කලහ.