(රංජිත් රාජපක්ෂ)                       

පස් කන්දක් කඩා වැටීමෙන් ඇණ හිට තිබු හැටන් නල්ලතන්නිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු අද (10) උදෑසන සිට යළි යථා තත්ත්වයට පත් කළ බව නල්ලතන්නිය පොලිසිය පවසයි.

නල්ලතන්නිය පොලිස් වසමට අයත් මෝහිණි දිය ඇල්ල ප්‍රදේශයේ මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කර ස්ථානයට ඉහළින් පිහිටි විශාල පස් කන්දක්  ප්‍රධාන මාර්ගයට කඩා වැටිමෙන් ගමනාගමන අද (10) උදෑසන දක්වා සම්පුර්ණයෙන්ම ඇණ හිට තිබිණි.

මවුස්සාකැලේ ජලාශයට ඉහළින් නල්ලතන්නිය නගරයට පිවිසිමට තිබෙන මාර්ගය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් කර කාපට් අතුරා ප්‍රතිසංස්කරණය කර තිබූ ස්ථානයට ඉහළින් පිහිටි පස් කන්දක් මෙසේ ප්‍රධාන මාර්ගයට කඩා වැටී තිබේ.