(රන්ජන් කසිතුරි)

පාසල් සහ පෙර පාසල් විවෘතව තැබිය හැකි අතර විශ්ව විද්‍යාල සහ උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම තහනම් බව රාජ්‍ය ඇමැතිනි සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහතිමිය කීවාය.

කෙසේ වෙතත් පාසල් හා පෙරපාසල්වලට ඇතුළු කර ගත හැක්කේ ධාරිතාවයෙන් සියයට 50ක් බව ද ඇමතිනිය කීවාය.