( +++ ජයන්ත සමරකෝන්)

2020 වර්ෂයට අදාළ විශ්‍රාමික පදිංචි සහතිකය ලබාදිය යුතු කාලය හෙටින් (15) අවසන් වන බව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අදාළ විශ්‍රාමික සහතිකය තමන් පදිංචි කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ට අනිවාර්යයෙන්ම බාරදෙන ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් විශ්‍රාමිකයන් වෙත මීට පෙර දැනුම් දී තිබිණි.

හෙටට පෙර (15) මෙම සහතිකය ලබානොදෙන සෑම විශ්‍රාමිකයකුගේම විශ්‍රාම වැටුප ලබන මැයි මස සිට අත්හිටුවන බවට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් විසින් විශ්‍රාමිකයින් වෙත යවා ඇති එම ලිපියේ සඳහන් වේ.

සෑම රාජ්‍ය සේවක විශ්‍රාමිකයකුම අදාළ පදිංචි සහතික සම්පූර්ණ කිරීමේදී විශ්‍රාම වැටුප් අංක හා ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය නිවැරැදිව සඳහන් කළ යුතුවේ.

ලබාගන්නා සියලුම විශ්‍රාම වැටුප්වල අංක එක් පදිංචි සහතිකයක ඇතුළත් කළ යුතු අතර වැන්දඹු විශ්‍රාම වැටුපක් ලබන්නේ නම් මියගිය විශ්‍රාමිකයාගේ නම සඳහන් නොකර දැනට විශ්‍රාම වැටුප් ලබන්නාගේ නම පමණක් සඳහන් කළ යුතු බවද එම උපදෙස් පත්‍රිකාවේ දැක්වේ.

විශ්‍රාමිකයන් 640000ක් ඉක්මවා ලියාපදිංචි වී සිටින අතර ඔවුහු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 332ක් යටතේ සිය මාසික විශ්‍රාමික වැටුප ලබාගනිති.