(එම් .සුසිල් ප්‍රියන්ත සහ ඩි.ජේ. විජේසිංහ )

වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශිය සභාව සතු සියලුම හිස් ඉඩම් තාවකාලික භෝග වගාව සදහා එක් වාර්ෂික ගිවිසුම්ගතව නොමිලයේ වගාකරුවන්ට ලබාදීමට අද (20 ) සිට පියවර ගන්නා බව එම සභාවේ සභාපති ගුණසිරි ලොකුගේ මහතා කීවේය .

වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් වැලිවිටිය ,ඇත්කදුර ,තණබද්දෙගම, ගුරුසිංහගොඩ, දිවිතුර යන ප්‍රදේශවල හදුනාගත් හිස් ඉඩම් සියල්ලම ඒ ප්‍රදේශවල පදිංචි අයට හා සමිති සමාගම්වලට තාවකාලික භෝග වගාව සදහා නොමිලයේ ලබාදෙන බවද ලොකුගේ මහතා කීවේය.

මෙසේ ලබාදෙන හිස් ඉඩම්වල තාවකාලික භෝග වගාව හොදින් කරගෙන යන අයට හා සමිති සමාගම්වලට එක් වසරක ගිවිසුම්ගත කාලය තවත් වසරකින් දිගු කර ගැනීමට හැකි බවද ඔහු කීවේය.

ඉදිරියේදී ඇතිවෙතැයි කියන ආහාර හිගයට මුහුණදීම සදහා මේ පියවරගත් බවත් ඒ සදහා සභාවේ පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම මන්ත්‍රිවරුන්ගේ අනුමැතිය ලැබුනු බවත් සභාපතිවරයා කීවේය .