ඉදිරි අය වැයේදී  වතු  කම්කරුවන්ගේ  දෛනික මූලික  වැටුපට  රුපියල්  50 ක් එකතු කිරීමට   රජය තීරණය කර ඇතැයි  වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසයි.
 

 
ඒ අනුව  දැනට රුපියල් 700 ක් ලෙස පවතින  වතු කම්කරු වැටුප රුපියල් 750 දක්වා වැඩි වේ.
 
 අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සමඟ පැවැති සැකච්ඡාවකදී මෙම තීරණය ගත් බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.
 

(36698)