(ඉන්දිකා රාමනායක)

වැටුප් ගැටලුවක් මුල් කරගනිමින් විශ්වවිද්‍යාලවල අනධ්‍යයන සේවකයින් ආරම්භ කර ඇති උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් වෝඩ් පෙදෙස තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව  පොලිසිය කියයි.‍
 
උසස් අධ්‍යාපනය අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට මෙම උද්ඝෝෂණය  පැවැත්වේ. 

ඡායාරුප - ශාන්ත රත්නායක