(ඩයනා උදයංගනී)

‘රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල හා රාජ්‍ය කෙටි නාට්‍ය උළෙල - 2020’ සඳහා අයදුම්පත් බාරගැනීම මේ දිනවල සිදුකෙරේ.

නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක සභාව එක්ව රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල සහ රාජ්‍ය කෙටි නාට්‍ය උළෙල සංවිධානය කරනු ලබයි.

සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍යයෙන් කළ නිර්මාණ සඳහා මෙහිදී අයදුම් කළ හැකි අතර සියලූම අයදුම්කරුවන් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන අයදුම්පත නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය නාට්‍ය ප‍්‍රවර්ධන අංශය, 8 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල’ යන ලිපිනයට යොමු කළ යුතු වේ.

ලිපි කවරයෙහි වම් පස කෙළවර රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල 2020 (සිංහල/ දෙමළ) හෝ රාජ්‍ය කෙටි නාට්‍ය උළෙල 2020 (සිංහල/දෙමළ) යනුවෙන් අදාළ තර අංශය ද සඳහන් කළ යුතු බව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ සඳහා වන අයදුම්පත හා ව්‍යවස්ථාව ද එම ලිපිනයෙන්, දිවයින පුරා සෑම දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයකම සංස්කෘතික නිලධාරීන් මගින් හෝ එම දෙපාර්තමේන්තුවේ මුහුණු පොත් පිටුව වන www.facebook.com/culturaldept.gov.lk මගින්ද ලබාගත හැක.

මීට අමතරව 011 - 2872385 දුරකථන අංකයෙන් ද අවශ්‍ය තොරතුරක් ලබාගත හැකිවේ.