(නාලක සංජීව දහනායක)
 
සියලුම රාජ්‍ය ආයනවල ජනාධිපතිවරයාගේ ඡායාරූපය සහ දේශපාලනඥයන්ගේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය නොකරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා උපදෙස් දී ඇත.
 
ඒ අනුව අමාත්‍යංශ ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතනවල අද (18) දිනයේදීම රාජ්‍ය ලංඡනය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි.
 
එමෙන්ම මාහාමාර්ගවල ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙන දේශපාලනඥයන්ගේ ඡායාරූපද ඉවත් කරන ලෙසට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී තිබේ.