(රංජන් කස්තුරි)

තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා වූ ව්‍යාපාර මධ්‍යස්ථානයක් යාපනයේ පිහිටුවීමට ඉන්දීය රජය රුපියල් කෝටි 25ක මූල්‍ය ප්‍රදානයක් ලබා දීමට එකඟතාව පළකර තිබේ.

එම නාගරික මධස්ථානය මගින් උතුරු පළාතේ තොරතුරු  තාක්ෂණ සේවා හා අනෙකුත් වෘත්තීය සේවා සඳහා අවස්ථාවක් හිමි වන බවද ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

මීට අමතරව පුනරුත්තාපනය හා නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා විවිධ සංවර්ධන ව්‍යපෘතීන් යටතේ රජය උතුරු පළාතේ නිවාස 46000ක් ඉදිකර ඇති අතර 1990 හදිසි ගිලන් රථ සේවාවක්ද එම පළාතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.