යාන්ත්‍රික  කියත්  ලියාපදිංචි කිරීමේ කාලය ලබන 28 වැනිදා තෙක්  දීර්ඝ කර ඇතැයි ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පවසයි.


එළැඹෙන 20 වැනිදා වන විට සියලු  යාන්ත්‍රික කියත් හිමියන් ළගම ඇති පොලිස් ස්ථානයන් වෙත ගොස්  ඒවා ලියාපදිංචි කළ යුතු බවට  මීට පෙර  කාලය ලබා දී  තිබිණි.


නමුත් ඒ සඳහා  තවත් වැඩිපුර දින 8ක කාලයක් ලබා දීමට   තීරණය කර ඇතැයි  අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

 

(36698)