අගහරු ග්‍රහයා වෙත යැවූ ඉන්සයිට් යානාව මඟින් පළමු වරට එම ග්‍රහලෝකය මත පවතින සුළඟේ ශබ්දය  ග්‍රහණය කරගැනීමට හැකි වූ බව නාසා ආයතනය පැවසුවේය. 
 
මෙම යානයේ භූකම්පනමානයක් සහ වායු පීඩන සංවේදකයක් සවිකර වායු කම්පන පටිගත කරන ලදී.  
 
පසුව එම දත්ත ශබ්ද තරංග ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කර බව නාසා විද්‍යාඥයෝ පැවසූහ.
 
යානාවේ අවට සුළඟයේ වේගය  තත්පරයට මීටර් 5 සිට 7 අතර විය. අඟහරු මත පවතින තුනී වායු ගෝලයක් බැවින් සුළඟේ ශබ්දය ඉතා අඩු සංඛ්‍යාතයක් සහිත විය. එම නිසා එම ශබ්දය මිනිසාට ශ්‍රවණය කිරීමට නොහැකි තරම් දුරවල බව නාසා නිලධාරීහු පැවසුහ.
 
අගහරු ග්‍රහයාගේ වායුගෝලයේ ඝනත්වය පෘතුවි වායුගෝලය මෙන් සියයට එකක් පමණි.
 අගහරු මත ඇති සුළඟේ ශබ්දය ග්‍රහණය කර ගැනීම සැලසුම් නොකළ අවස්ථාවක් බව නාසා ආයතනයේ විද්‍යාඥයෝ පැවසූහ.   
 
(63226)