හෙට(30) සෙනසුරාදා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය තුළ දවස පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ඒ අනුව, අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා හැර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය තුළ අනෙකුත් සියලු ගමනාගමන කටයුතු හෙට දිනයේදී තහනම් වේ.

ඊයේ(28) නිවේදනය කළ පරිදි මැයි 31 දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්ක සඳහා දවස පුරා ඇඳිරි නීතිය පැනවේ.