(අමදෝරු අමරජීව)

නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පළාත තුළ පවත්වනු ලබන රාජ්‍ය උත්සව වලදී ආණ්ඩුකාරවරයා පිළිගැනීම සඳහා මල්මාලා පැලදවීම, උපහාර සළු පැලදවීම හා සමරුතිලිණ ලබාදීම නවතාලමින් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය පළාත් රාජ්‍ය ආයතන වෙත නිවේදයක් නිකුත් කර තිබේ.

නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්,අමාත්‍යාංශ සියලු ලේකම්වරු ,නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරු හා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් වෙත ආණ්ඩුකාර ලේකම් අසංක අබේවර්ධන මහතාගේ අත්සනින් යවා ඇති ලිපියේ මේ බව දන්වා තිබේ.

අදාල නිවේදනයෙන් තවදුරටත් දැක්වෙන්නේ ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය එම්.එල්.ඒ.එම්.හිස්බුල්ලා මහතා ලබාදුන් උපදෙස් අදාල පිළිගැනිමේ උත්සවවලදී මල්මාලා පැලදවීම,උපහාර සළු පැලදවීම හෝ සමරු තිලිණ ලබාදීම නොකරන ලෙසය.

මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසුමකට පිළිතුරු දුන් ආණ්ඩුකාර ලේකම් අසංක අබේවර්ධන මහතා පැවසුවේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලබාදුන් උපදෙස් මත අදාල නිවේදනය සියලු පළාත් රාජ්‍ය ආයතන වෙත දැනුම් දුන් බවයා.

අදාල උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන්නැයි විශේෂ නිවේදනයේ දන්වා ඇති බවද ආණ්ඩුකාර ලේකම්වරයා කීය.