( පාලිත ආරියවංශ)
 

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ අ‍ඹේවෙල  සහ පට්ටිපොල දුම්රිය ස්ථානය  අතර ස්ථානයකදී  අද  (23) ප.ව. 1.30 ට පමණ   දුම්රියක් පීලි පැනිමකට ලක්ව තිබේ .
 
බදුල්ලෙන් පෙ.ව. 10.15 ට පිටත්ව කොළඹ බලා ධාවනය වෙමින් තිබු දුම්රියේ නැරඹුම් මැදිරිය මෙසේ පීලිපැනීමට ලක්වූ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙක් පැවසීය.