මහවැලි , පරිසර හා ඉඩම් රාජ්‍ය ඇමැති ලෙස දුනේෂ් ගන්කන්ද මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර දිවුරුම් දුන්නේය.

ඡායාරූප :- ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය