(රංජන් කස්තුරි)
 
අධික වැසි සහිත කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් ජල විදුලි උත්පාදනය සියයට 70%ක පමණ ඉහළ ගොස් ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.
 
මේ වනවිට කාසල්රී ජලාශය 92.7%ක්ද, මාවුස්සාකැලේ 92.8%ක්ද, කොත්මලේ 89.8%ක්ද, රන්දෙණිගල 93.6%ක්ද, සමනල වැව 100%ක්ද වශයෙන් පිරී ගොස් ඇතැයිද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කියයි.
 
ඒ අනුව ජල විදුලිය 70%ක්ද, තාප විදුලිය 29%ක්ද, සූර්ය බලය 0.3%ක්ද, සුළං බලය 1.5%ක්ද ලෙස ජනනය කරන බවද එම මණ්ඩලය පවසයි.