(ජයන්ත සමරකෝන්)

ජනාධිපතිවරණයට අදාල ඡන්ද පත්‍රිකා ගබඩා කර ඇති තැපැල් කාර්යාලවලට මැතිවරණය අවසන් වන තෙක් පොලිස්  ආරක්ෂාව සපයන ලෙසට මැතිවරණ කොමිසමට දැනුම් දී ඇතැයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව උප තැපැල් කාර්යාල 3410 ක් අතරින් ලිපි බෙදන උප තැපැල් කාර්යාල සඳහාද  ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාල 653 න සඳහාද මෙම ආරක්ෂාව සැපයෙනු ඇතැයි තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පැවසීය.

උප තැපැල් කාර්යාල සඳහා ජංගම පොලිස් මුර සංචාරද ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාල ආරක්ෂාව සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් ස්ථානගත කිරීමද සිදුවන බව හෙතෙම සඳහන් කළේය.

ප්‍රාදේශීය තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් විසින් අවශ්‍ය ආරක්ෂාව ගණනය කරනු ඇතැයිද තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.