(මනෝජ් හර්ෂික)

කරදිය ජලජිවී පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු අද (22) ආරම්භ කළ බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මෙම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය ජාතික ජලජ සම්පත් සංවර්ධන පර්යේෂණ නියෝජිතායතනය (නාරා) පරිශ්‍රයේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව කරදිය විසිතුරු මසුන් බෝ කිරීම,මුහුදු කූඩැල්ලන්, ඉස්සන් බෝ කිරීම හා මුහුදු පැලෑටි වර්ග හා පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් මෙම මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීමෙන් අනතුරුව සැලසේ.

කරදිය ජලජිවි පර්යේෂණ කටයුතුවලදී මේවැනි මධ්‍යස්ථානයක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් එම පර්යේෂණයන් සඳහා බාධා එල්ල වී තිබූ බවත් මෙම මධස්ථානය ඉදිකිරීමෙන් අනතුරුව එම බාධාවන් සියල්ල මඟ හැරෙන බවත් නාරා ආයතනය සඳහන් කරයි.