(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ප්‍රධාන දර්ශකය වන ‘සියලු කොටස් මිල දර්ශකය’ අද (29) ඒකක 112.22 කින් එනම් සියයට 1.92කින් ඉහළ ගියේය.

ඊට අමතරව ‘එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා 20’ මිල දර්ශකය ඒකක 61.26කින් එනම් සියයට 2.04කින් ඉහළ ගියේය.

පසුගිය සිකුරාදා (26) දිනය අවසන් විට ‘සියලු කොටස් මිල දර්ශකය’ අවසන් වනවිට ඒකක 5,831.96ක් ලෙස දැක්වුණු අතර අද (29) එය 5,944.18ක් දක්වා වැඩි වූ අතර එදිනම ඒකක 2,997.33ක් ලෙස දැක්වුණු ‘එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා 20’ මිල දර්ශකය අද (29) ඒකක 3,058.59ක් දක්වා වර්ධනය විය.

මෙම වර්ධනය තාවකාලික බවත් දීර්ඝ කාලීනව මෙම වර්ධනය පවත්වා ගැනීමට නම් රටේ දේශපාලන තත්ත්වය ස්ථාවර විය යුතු බවත් ඬේලිමිරර් පුවත්පත අද (29) වාර්තා කර තිබිණි.