ඔක්ස්ෆෝඩ් ශබ්දකෝෂය climate emergency හෙවත් "දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ හදිසි තත්ත්වය" මෙවර වසරේ වචනය ලෙස නම් කරයි.

දේශගුණ වෙනස්වීම් අවම කිරීම හෝ නතර කිරීම සඳහා හදිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ සහ එම වෙනස්වීම් මගින් ඇතිවිය හැකි යළි හැරවිය නොහැකි පාරිසරික හානිය වැළැක්වීම සඳහා ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු තත්ත්වයක් ලෙස එම වචනය ඔක්ස්ෆෝඩ් ශබ්දකෝෂය තුළ අර්ථ දක්වා තිබේ.

ශබ්දකෝෂය තුළ climate emergency වචනය භාවිත කළ අවස්ථා ගණන  10,796%  කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

2019 වසරේදී emergency හෙවත් හදිසි තත්ත්වය නමැති වචනය සමඟ බහුලව යෙදෙන වචනය බවට climate වචනය පත්ව තිබේ.

දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ඉහළ යෑම පමණක් මෙම ප්‍රවණතාවෙන් නිරූපණය නොවන බවත් එය සාකච්ඡා කිරීමට අප භාවිත කරන භාෂාව තුළ ඊට විශේෂ අවධානයක් යොමු වී ඇති බවත් ඔක්ස්ෆෝඩ් ශබ්දකෝෂය පෙන්වා දෙයි.

-226-

(ද ගාඩියන් ඇසුරෙනි)