අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විහාගයේ ප්‍රතිඵල හෙට (27) නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තු සඳහන් කරයි.

ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය‍.