(රංජන් කස්තුරි)

උණ රෝගීන්ට ඇස්ප්‍රීන් ඇතුළු වේදනානාශක ලබාදීමෙන් වළකින්නැයි සෞඛ්‍ය සේවා  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෛද්‍යවරුන්ට සිහිකැඳවීමක් කර තිබේ.

මේ අතර උණ රෝගීන් ද ඇස්ප්‍රීන් හෝ වේදනානාශක හෝ ලබා නොගත යුතු බවත් වෛද්‍යවරුන් තමාට ලබාදෙන ඖෂධ පිළිබඳව සැළකිලිමත් විය යුතු  බවටත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා අනතුරු ඇඟවීමක් කර තිබේ.

උණ රෝගීන් ඇස්ප්‍රීන් ඇතුළු වේදනා නාශක ලබාගත හොත් එම රෝගී තත්වය උත්සන්න විය හැකි  අතර ඩෙංගු රෝගීයකු එම ඖෂධ ලබාගත හොත් මරණයට පවා පත්වීමේ අවදානමක් පවතින බවද සෞඛ්‍ය සේනා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ අනතුරු ඇඟවීමේ සඳහන් කර ඇත.