(රංජන් කස්තුරි)

පෙට්‍රල් සහ සුපිරි ඩීසල් මිල අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රුපියල් 2 කින් පහත දමා තිබේ.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 136 ක්ද ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 161 ක්ද සහ සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 132 ක් ද වේ

ඔටෝ ඩීසල් මිලෙහි වෙනසක් සිදුව නැත.

ඒ අනුව නව සංශෝධිත මිල ගණන් මෙසේ ය.

ඉන්ධන වර්ගය

වත්මන් මිල

සංශෝධිත මිල

මිලෙහි වෙනස

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල්

138/-

136/-

02/-

ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල්

163/-

161/-

02-

ඔටෝ ඩීසල්

104/-

104

වෙනසක් නැත

සුපිරි ඩීසල්

134/-

132/-

02/-