මහින්ද නිශ්ශංක‍

ඉන්දියානු තෙල් සමාගම පෙට්‍රල් මිල රුපියල් 2.00 කින් අඩුකර තිබේ.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 144 සිට 142 දක්වාද යුරෝ 3 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 150 සිට 148 දක්වා ද අඩුකර ඇතැයි අයිඩීසී සමාගම පවසයි.

අද (11) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම මිල අඩුවීම සිදුවන අතර ඩීසල් මිලේ වෙනසක් නැතැයි සමාගම පවසයි.