(රංජන් කස්තුරි)

අල්ලස් ලබාගනිමින් ගුරුමාරු සිදුකරන බවට ගුරු සංගමයක ප්‍රධාන තනතුරක් දරන භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට එරෙහිව ලැබී ඇති පැමිණිලි මත විමර්ශනයක් ආරම්භකර ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාත්මක ගුරුමාරු මණ්ඩලයේ සමාජිකත්ව දරන එම භික්ෂූන් වහන්සේ ගුරුමාරු හදා දීම සඳහා සහ ගුරුමණ්ඩලය මගින් ක්‍රියාත්මක මාරුවීම් වෙනස්කරවාදීම සඳහා අල්ලස් ලබාගෙන ඇති බවට පැමිණිලි ලැබී තිබෙන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ්‍ය කියයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකය එම විමර්ශනය ආරම්භ කර තිබේ.