ඛනිජ තෙල් සංස්ථා සේවකයින් හෙට සිට වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට ගෙන ඇති තීරණය හේතුවෙන් ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල දිගු පෝලිම් දක්නට ඇත.

මේ හේතුවෙන් මාර්ග තදබදයන්ද ඇතිවී තිබේ.

ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක