කේ බුද්ධික කුමාරසිරි

කැළණි ගඟ පිටාර ගැලීමෙන් අවිස්සාවේල්ල - කෑගල්ල මාර්ගයේ තල්දුව නගරය ජලයෙන් යට වී ඇති අයුරු සේයා රූ වලින් දැක්වේ.