පුෂ්පකුමාර මල්ලවආරච්චි

විශ්‍රාමික පොලිස්  නිලධාරීන්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල් වලට අවශ්‍ය  පහසුකම්  සලසන ලෙස වැඩ බලන පොලිස්පති සී.ඩී වික්‍රමරත්න මහතා සියලු පොලිස්  ස්ථාන  වෙත උපදෙස්දී ඇත.

කොරෝනා  වසංගතය හා දිගටම පවත්තා ඇදිරි නීතිය හේතුවෙන්  විශාමික පොලිස් නිලධාරීන් හා පවුල් වල සාමාජිකයන්  පීඩාවට පත්ව ඇති බැවින්  ඔවුන්ගේ ඕනෑ එපාකම්  පිලිබදව  සොයා බලා සහන සලසන ලෙස වැඩ බලන පොලිස් පතිවරයා සියලු පොලිස් ස්ථානාධිපති වරුන් වෙත උපදෙස්දී  ඇත.