(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ )

නොරොච්චෝල ලක් විජය බලාගාරයට ගල් අගුරු සපයන පත්ල්වල රැකියා කරන ඉන්දියන් ජාතිකයින් 31 ක් නිරෝධායන  කටයුතු සදහා යොමු කළ බව කල්පිටිය සහකාර සෞඛ්‍ය  වෛද්‍ය  නිළධාරි දම්ශ්‍රී මදුමාල් මහතා පවසයි.
 
නොරොච්චෝල ලක් විජය බලාගාරයට ගල් අගුරු විදේශ නැව් වලින් රැගෙන ඒෙමන් පසුව ඒය බත්තල් මගින් බලාගාර ගල් අගුරු ලබා ගන්නා ස්ථානය දක්වා රැගෙන ඒමට ඉන්දියන් ජාතිකයින් 106 දෙනකු  යොදවා තිබේ.
 
අදාල ඉන්දියන් ජාතිකයින් 106 දෙනා කලක සිට බත්තල් වල රැකියා වල නිරත වෙමින් සිටි පිරිසක් බවත් මොවුන්  විටින් විට නිසි පරික්ෂාවට ලක් කිරිමට කටයුතු කරන බවද සෞඛ්‍ය  අංශ පවසයි .
 
එසේ නමුත් මෙම  පිරිස හදිසියේ 25 අලුයම දක්වා හදිසි පරික්ෂණයකට ලක් කරමින් ශරිර උෂ්ණත්වය මැන බැලිම   ආදී  රැසක් සිදු කල බවත් ඒ අනුවමෙම  පිරිසෙන් 31 දෙනකු දැනට රැදි සිටින ස්ථාන තුලම නිෙරාධායනයට ලක් කළ බවත් කල්පිටිය සහකාර සෞඛ්‍ය  වෛද්‍ය  නිළධාරි දම්ශ්‍රී මධුමාල් මහතා පැවසිය.
 
අදාල කටයුතු සදහා නොරොච්චෝල  මහජන සෛෟඛ්‍ය පරික්ෂක ඇතුළු  කාර්ය මංඩලය ඒක්වි තිබුණි.