( තිලකරත්න  දිසානායක.)

රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන වෙත යාම ඒම සඳහා දුම්රියයන්ගෙන් ගමන් පහසුකම් ඇතත් දුම්රිය ස්ථානයන්ට පැමිණීමට සහ ආපසු නිවෙස් කරා යාමේ දුෂ්කරතාවක් පවතින බව සේවක සේවිකාවෝ පවසති. 

මෙම අපහසුතාවය මත අධික වියදම් දරා කුලී රථ යොදා ගැනීමට සිදුව ඇති බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

මීට විසදුමක් ලෙස දුම්රිය ස්ථානයන්ට පැමිණීමට සහ ආපසු නිවෙස් කරා යාම පිනිස පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව ඔවුහු කියති.