දෙමාපියන්ගෙන් ලැබුණු නර්තන දයාදය ඉදිරියට ගෙනියන්න තවම මම ලෑස්ති නෑ....

Danuට කියන්න! | අසේකා විජේවර්ධන
Danuta Kiyanna featuring Aseka Wijewardena

Danuta Kiyanna!  Location Partner: Ramada Colombo
                               Wardrobe Partner: Culture by Ari