(ටී. එල්. ජව්ෆර්කාන්)

මෙවර මහ මැතිවරණය සඳහා තමිල් මක්කල් විඩුතලයි පුලිකල් පක්ෂයෙන් තරග කළ සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන් මහතා මනාප 54,198ක් ලබාගනිමින් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් ප්‍රථම ස්ථානයට පත්ව තිබේ.


තමිල් මක්කල් විඩුතලයි පුලිකල් මන්ත්‍රී ධූර - 1

සිවනේසතුරයි චන්ද්‍රකාන්තන්-54,198

 
ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි  මන්ත්‍රී ධූර - 2

ඉරාසමානික්කම්  සානක්කියා රාහුල් රාජපුත්තිරන් - 33,332

කොවිමන්දන් කරුණාකරන් - 26,382


ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය මන්ත්‍රී ධූර - 1

අහමඩ් ජෙයිනුලාබ්දීන්  නෂීර්-17,599

 

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මන්ත්‍රී ධූර - 1

සදාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන්  -22,218