(ගයාන් සූරියආරච්චි)

ඉතා ආරක්‍ෂාකාරීව සහ වේගවත්ව ගොනුස්සන්ගේ විස වෙන් කරගැනීමේ රොබෝ යන්ත‍්‍රයක් මොරොක්කෝවේ බෙන් මීසික් හසන් අයි. අයි. විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් නිපදවා තිබේ. 

ගෝනුස්සන්ගේ විස උපයෝගී කරගෙන පිළිකා ප‍්‍රතිකාර සෙවීමේ පර්යේෂණ ඔවුහු සිදුකරති.  සාමාන්‍යයෙන් විස විද්‍යාවේදීන් ගෝනුස්සන්ගේ විස ලබා ගනුයේ අතිනි. එය ඉතා භයානක ක‍්‍රියාවලියක් වන අතර එක් වැරැදි චලනයකින් මරණයට පවා පත්වීමට ඉඩ තිබේ.

පර්යේෂකයන් පවසනුයේ නව යන්ත‍්‍රය මගින් ගෝනුස්සන් නිස්සාරකය තුළට යොමුකිරීමට පහසු කරන අතර කලහකාරී ලෙස හැසිරීමේ කාලය අඩුවෙයි. එමගින් ආරක්‍ෂාකාරීව විස වෙන්කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.