නවීන පන්නයේ ජංගම දුරකථනයේ ගබඩාකර ගෙන තිබූ සිය ජාතික හැඳුනුම්පතේ දෙපස ඡායාරූප පෙන්වා තම න්දය දැමීමට අවසර පැතූ තරුණියකට ඒ සඳහා ඡන්ද පොළ නිලධාරීන්ගෙන් අවසර නොලැබීම නිසා බලාපොරොත්තු සුන්කරගෙන ඡන්දපොළෙන් පිටව යාමට සිදුවීමේ පුවතක් කොළඹ දිසාවේ ඡන්ද පොළකින් අසන්නට ලැබිණ.

නවීන පන්නයේ විලාසිතාවන්ගෙන් සැරැුසී ඡුන්ද පොළ වෙත කඩිමුඩියේ පැමිණි තරුණිය සිය නිල ඡුන්ද දැන්වීම්පත නිලධාරීන් වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

එවිට ඔවුන් ඇයගෙන් හැඳුනුම්පත ඉල්ලූ විට හැඳුනුම්පත නැතිවී ඇති බැව් පවසා නැතිවීමට පෙර තම ජංගම දුරකථනයේ ගබඩා කරගත් එහි දෙපස ඡායාරූප පෙන්වා ඡන්දය දැමීමට අවසර පතා ඇත.

නීතිය අනුව එයට අවසර දිය නොහැකි බව නිලධාරීන් පැවසීමෙන් පසු තරුණිය ඡන්ද පොළෙන් පිටව ගොස් ඇත.