සිකුරාදා උදේ 8.25ට මීගමුව බලා ධාවනය වන ශීඝ්‍රගාමි දුම්රිය මරදානට ළඟා විය.


“හතරවන වේදිකාවට පැමිණි ශීඝ්‍රගාමි දුම්රිය මීගමුව බලා පිටත්වේ. දුම්රිය අද දින කැලණිය දුම්රිය ස්ථානයේ ද නවත්වනවා ඇත” මරදාන  දුම්රිය ස්ථානයෙන් එසේ ප්‍රචාරය විය. වෙනදා කැලණියේ නොනවත්වන දුම්රිය අද එහි නවත්වන බැවින් කැලණියෙන් බසින මගීහු ද දුම්රියට ගොඩවූහ. දුම්රිය ධාවනය වන්නට විය.


පළමුව දෙමටගොඩ දුම්රිය ස්ථානයේ නැවැත් වූ දුම්රිය නැවත වේගයෙන් ගමන් කරන්නට විය. කැලණිය දුම්රිය පොළ කිට්ටු වන විට කැලණියෙන් බසින මගීහු දොර ළඟට කිට්ටු වූහ. අවාසනාවකි. දුම්රිය කැලණියේ නොනවත්වමින් ඇදී යන්නට විය.


මගීහු අන්දුන් කුන්දුන් වූහ. දුම්රිය රාගම දුම්රිය ස්ථානයේ නැවැත්වීය. දෙස් දෙවොල් තබමින් බැසගත් මගීහු දුම්රියේ අවසාන මැදිරියේ සිටි නියාමකවරයාට කතාකොට “බලන්නකෝ අද කෝච්චිය කැලණියේ නවත්වනවා කියලා එනවුන්ස් කළ නිසයි අපි නැග්ගේ. ඒ වුණාට නැවැත්තුවේ නැහැනේ” යැයි පැවසූහ.


“මරදානෙත් එහෙම එනවුන්ස් කළාද? මට නම් ඇහුණේ නැහැ” දුම්රිය නියාමකවරයා ඇඟටපතට නොදැනී පැවැසීය.
(ක්‍රිස්ටෝපර් සීපියන්)