පැවති අසනීප තත්වයන් දුරුවී ශරීර සනීපය යහපත් වේ. බලාපොරොත්තු ආහාර පාන වැඩියෙන් ලැබේ. කරගෙන යන කටයුතු මෙන්ම අලුතෙන් ආරම්භ කරන කටයුතු ද ඉතා සාර්ථක වනු ඇත. අන්‍යයන්යගේ උදව් උපකාර වැඩියෙන් ලැබේ.