කලක් කරගෙන ගිය කටයුතුවල සුබදායක වෙනසක් සිදුවේ. රැකියාවට අමතර වෙනත් කටයුතුවලින් වැඩි ආදායම් ලැබේ. තරගකාරී කටයුතු සඳහා වැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. ගමන් බිමන් වැඩියෙන් යෙදෙන දිනයකි.