දරුඵල ලාභීන්ට සුබ ඵල සහිත දිනයකි. නව නිපැයුම්වලින් බලාපොරොත්තු ඉටුවේ. සංගීතය, නැටුම් වැනි කලා අංශයේ කටයුතු සඳහා වැඩියෙන් යොමුවේ. සමාජ ගෞරවයට හේතු යෙදේ.