රාජ්‍ය සේවා-අමාත්‍යාංශ ගැටුමෙන් පාසල් පරිපාලනය අර්බුදයේ


(දේශපාලන ලියුම්කරු)  

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ගන්නා තීන්දු තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව අවහිර කිරීම නිසා පාසල් පරිපාලනය අර්බුදයකට ලක්වී ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.  

 

ජාතික පාසල් ගණනාවකම විදුහල්පතිවරුන් මාරු කිරීම හා පත්කිරීම මේ නිසා අර්බුදයකට ගොස් ඇතැයි ද දැනගන්නට ඇත.  


 යම් යම් චෝදනාවලට ලක්වී ඇති විදුහල්පතිවරුන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ද නිර්දේශය මත එම විදුහල්පතිවරුන් මාරුකර යවා ඇතත් ටික කාලයකට පසු රාජ්‍ය සේවා කොමිසමේ මැදිහත්වීමෙන් එම විදුහල්පතිවරුන් පැරණි සේවා ස්ථානවලටම යළි පත්වී ඇතැයි ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් පැවසීය.  


ජාතික පාසල්වල විදුහල්පති පත්වීම් සඳහා නිපුණතාව මත පදනම් කරගත් ස්ථීර ප්‍රතිපත්තියක් සකසා එය රාජ්‍ය සේවා කොමිසමේ අනුමැතිය මත ක්‍රියාත්මක කිරීමට යාමේදී රාජ්‍ය සේවා කොමිසම මගින් මෙම ක්‍රමය නවත්වා ඇති බව ද වාර්තා වේ. මේ තත්ත්වය මත අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට විදුහල්පතිවරුන් මාරු කිරීමට හා පත්කිරීමට බලයක් නැතිව ගොස් ඇතැයි ද ජාතික පාසල් ගණනාවක්ම මේ වන විට ස්ථීර විදුහල්පතිවරුන් පත් කිරීමට නොහැකිවී ඇතැයි ද දැනගන්නට ඇත.