බණ්ඩාරවෙල, කිතල් ඇල්ල, රත්මල්කන්ද ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ, මඩවල උපාලි  හිමියන් ලංකාවේ කුඩාම පටක රෝපණ විද්‍යාගාරය නිර්මාණය කර තිබේ. 

විද්‍යාගාරයෙහි රෝපණය කළ පැළ සහ එහි පර්යේෂණවල නියැළෙන මඩවල හිමියන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් ඉහත දැක්වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න - දිවයිනේ කුඩාම පටක රෝපණ විද්‍යාගාරය රත්මල්කන්දේ